งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
8 2558 โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 8
ชื่อทุนวิจัย โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
คำอธิบาย โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น - เป็นโครงการชุด ที่เป็นโครงการใหม่ คุณสมบัติของนักวิจัยชุดนี้ คือ 1.เป็นคณาจารย์ คณะครุ/ศึกษาศาสตร์ สาขาการวัดและประเมินผล เท่านั้น
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 500000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง