งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
7 2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558 งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
รหัสทุน 7
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 99999999.99 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง