งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
5 2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559 งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 5
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 500000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ -
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง