งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
4 2558 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2558 งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 4
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2558
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 100000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ -
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง