งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
27 2561 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงานย่อย (คณะ สถาบัน สำนัก กอง)
เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
รหัสทุน 27
ชื่อทุนวิจัย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำอธิบาย สำหรับผู้ที่ทำR2Rโดยใช้งบประมาณอื่นๆ นอกเหนือจากงบประมาณของสถาบันวิจัย
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 0.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ (เฉพาะสายสนับสนุน)
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงานย่อย (คณะ สถาบัน สำนัก กอง)
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครทุน >>> ขอทุนคลิ๊ก <<<