งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
26 2561 ทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
รหัสทุน 26
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2561
คำอธิบาย เป็นงานวิจัยที่คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก จัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลบัณฑิต/หรืองานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 20000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ (เฉพาะสายสนับสนุนวิชาการ)
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง