งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
25 2561 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
รหัสทุน 25
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะสายสนับสนุน)
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะสายสนับสนุน)
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 10000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ (เฉพาะสายสนับสนุน)
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง