งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
24 2562 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
รหัสทุน 24
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 0.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง