งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
23 2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561 งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รหัสทุน 23
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 200000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ -
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง