งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
22 2561 ทดสอบ งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รหัสทุน 22
ชื่อทุนวิจัย ทดสอบ
คำอธิบาย ทดสอบ
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 100000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ ทดสอบ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง