งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
21 2560 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รหัสทุน 21
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 (เฉพาะสายสนับสนุน)
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 (เฉพาะสายสนับสนุน)
ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 5000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง