งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
20 2561 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561 งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
รหัสทุน 20
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 0.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง