งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
19 2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560 งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
รหัสทุน 19
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 200000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง