งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
16 2559 ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายได้ แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
รหัสทุน 16
ชื่อทุนวิจัย ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบาย ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 0.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง