งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
15 2559 ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูโจทย์วิจัยท้องถิ่น (สาขาการวัดและประเมินผล) งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
รหัสทุน 15
ชื่อทุนวิจัย ทุนวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูโจทย์วิจัยท้องถิ่น (สาขาการวัดและประเมินผล)
คำอธิบาย
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 0.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ๐๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง