งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
14 2560 ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รหัสทุน 14
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 99999999.99 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง