งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
13 2559 ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559 งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
รหัสทุน 13
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 100000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง