งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
12 2558 ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะสายสนับสนุน) งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รหัสทุน 12
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะสายสนับสนุน)
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนการพัฒนางานสู่งานวิจัย : R2R ปีงบประมาณ 2558 - เปิดให้ขอรับทุนเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน - อนุมัติให้เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 10000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หมายเหตุ ทุนอุดหนุนการพัฒนางานสู่งานวิจัย : R2R (เฉพาะสายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2558
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง