งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
11 2558 ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ งบรายได้ แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 11
ชื่อทุนวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่
คำอธิบาย ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 10000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ -
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายในหน่วยงาน
แหล่งทุน งบรายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง