งานวิจัย ทุนวิจัย

ทุนวิจัยที่เปิดรับอยู่
ID ปี งปม. ชื่อทุน หน่่วยงานเจ้าของทุน แหล่งทุน  
10 2558 โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ งบแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
รหัสทุน 10
ชื่อทุนวิจัย โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
คำอธิบาย โครงการวิจัย สกอ. ปีงบประมาณ 2558 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณที่เสนอขอได้ งบประมาณที่เสนอขอได้สูงสุด 500000.00 บาท
ระยะเวลาที่เปิดรับ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ
ประเภทแหล่งทุน แหล่งทุนภายนอกหน่วยงาน
แหล่งทุน งบแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง